همه اعتبار آدم به مویی بند است

سه شنبه که از ماموریت پربارم برگشته بودم، دیدم همه چیز در محل کار به هم ریخته.  اطلاعات دو همایش در سایت ... قاطی شده . اطلاعاتی که باید در سایت وزارت علوم ثبت نهایی می کردم روز قبلش مسدود شده بود. و هزار و یک خرده کار دیگر که باقی مانده بود .

 

یک وقتهایی هرچه قدر هم که خوب کار کرده باشی همه آبروی حرفه ایت به مویی بند می شود.

در حال سپری کردن بحرانهای آخر سال هستم لبخند 

/ 0 نظر / 19 بازدید