صبح دل انگیز

امروز صبح، روز دوم کارگاه تالاب بود . 

کار اجرا با ما بود و من خسته بودم اما 

خستگی ام در می رود وقتی صبح زود  طلوع را روی کوه های پوشیده از برف می بینم . به روباه صبح به خیر می گویم و به جغد سفید شب به خیر. 

خستگی ام در می رود وقتی  تالاب یخ زده را می بینم و می گویند آب که یخ بزند انگلها کم می شوند و جمعیت گونه های ارزشمند ماهی زیاد.

انرژی می گیرم وقتی مهمانهای پایتخت، سطح  آگاهی و همکاری و انجمنها و جوامع محلی استان را ستایش می کنند.  

 

/ 0 نظر / 20 بازدید