روز سوم

روز سوم پرسشگری، کنار تالاب بود 

محیط زیست یک پیکان فرستاده بودمتفکر و اگر نبود رونیز  همکار همانا ما در راه می ماندیم . 

مردم رسما به محوطه تالاب می گویند بیشه !! و با هدف دامداری آن را در می نوردند ناراحت

/ 0 نظر / 21 بازدید